.
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸.

نرخ طلا، نفت، سهام و ارز

فرم اپلیکیشن وبمانی :: Webmoney Application Form

راهنمای پر کردن فرم اپلیکیشن وبمانی

راهنمای پر کردن فرم اپلیکیشن وبمانی با توجه به شماره های نوشته شده در ذیل آمده است:

1- شماره ۱۲ رقمی حساب وبمانی یا همان WMID

2- نام خانوادگی

3- نام

4- خالی بگذارید

5- نوع مدرک شناسایی که برای فرمال پاسپورت کردن حساب استفاده کرده اید. اگر گذرنامه است؛ بنویسید Passport و اگر شناسنامه و کارت ملیست؛ بنویسید ID

6- شماره پاسپورت یا شماره ملی با توجه به توضیحات بالا

7- مرجع صادر کننده:
اگر مدرکتان گذرنامه است بنویسید: Immigration and Passport Police
و اگر مدرکتان شناسنامه و کارت ملی است بنویسید: Government of Islamic Republic of Iran

8- محل صدور؛ ابتدا نام کشور و سپس نام شهر محل صدور مدرک شناساییتان را بنویسید مثلا: Iran/Tehran

9- تاریخ صدور مدرک شناسایی به میلادی؛ از چپ ابتدا ماه و بعد روز و در انتها سال صدور را بنویسید.

10- ملیت؛ بنویسید Iranian

11- تاریخ تولد به میلادی؛ از چپ ابتدا ماه و بعد روز و در انتها سال تولدتان را بنویسید.

12- محل تولد؛ ابتدا نام کشور و سپس نام شهر محل تولدتان را بنویسید مثلا: Iran/Tehran

13- آدرس کامل پستی محل سکونت

14- کد پستی محل سکونت

15- نام استان محل سکونت

16 نام کشور و شهر محل سکونت

17- شماره تلفن همراهتان را بنویسید

18- ایمیل

19- اگر وبسایت دارید نام آن را بنویسید وگرنه خالی بگذارید

20- نوع پاسپورت درخواستی؛ بنویسید Initial

21- امضا کنید

22- تاریخ تکمیل فرم را به میلادی بنویسید.

 دانلود فرم درخواست صدور اینیشیال پاسپورت وبمانی